Photoshop Dersleri[48 Ders]

Discussion in 'Archive' started by mieke313, Feb 19, 2007.

 1. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:29c6a51090][​IMG]


  Color Overlay ile renklendirin.

  [​IMG]

  Son olarak Stroke uygulayýn. Gerekli deðiþiklikler yanda belirtilmiþtir.

  [​IMG]

  Ben butonun köþesini hafifçe kesiyorum. Sizde ayný þekilde bir köþesini kesebilirsiniz.

  [​IMG]

  Çalýþmamýzýn sonucu yandaki gibi olmalýdýr.[/center:29c6a51090][/QUOTE]
   
 2. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:409a4e8ea1]DAÝRESEL ÇOÐALTMA  [​IMG]

  Biraz deðiþik bir uygulama ile Photoshop'un nimetlerini daha yakýndan tanýyalým. Photoshop yeni versiyonu ile birlikte Vector çizimleri yapmamýza imkan saðlýyor. Yeni bir PSD dökümaný açýn. Yeni bir Layer oluþturun ve Pen Tool ile yandaki eðriyi çizin.


  [​IMG]

  CTRL+(T) tuþlarýna týklayýn ve en üst kontrol panelinden yandaki deðiþiklikleri yapýn

  [​IMG]

  Þimdi ise yukarýda yaptýðýmýz deðiþiklikleri ard arda uygulamak için CTRL+SHIFT+ALT+(T) tuþlarýna basýn. Yandaki gibi bir görüntü elde etmiþ olmalýsýnýz.

  [​IMG]

  Birçok uygulamanýzda bu yöntem iþinizi oldukça kolaylaþtýracaktýr.
  [/center:409a4e8ea1][/QUOTE]
   
 3. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:689a4b7612]Resim Renklerdirme  [​IMG]

  Oldukça uzun bir aradan sonra, küçük bir zaman boþluðundan faydalanarak küçük bir uygulama hazýrladým. Yanda görülen fotoðrafta bayanýn üzerinde kahve rengi bir ceket bulunuyor. Birkaç adýmda bu ceketin rengini deðiþtirmemiz mümkün.

  [​IMG]

  Magnetic Lasso Tool ile yandaki gibi rengini deðiþtirmek istediðiniz bölümü seçili hale getirin.

  [​IMG]

  Image> Hue/Saturation iletiþim penceresini açýn. Burada bulunan Colorize bölümünü iþaretleyin. Hue ve Saturation deðerlerini deðiþtirerek istediðiniz bir renk tonu kazandýrýn.

  [​IMG]

  Benim uygulamanýn sonucunda yandaki görünütüyü elde ettim.
  Ýyi çalýþmalar dilerim.
  [/center:689a4b7612][/QUOTE]
   
 4. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:920dc87799]PARLAK BUTON YAPIMI


  [​IMG]

  Yeni bir Photoshop dosyasý açýn ve yandaki gibi mavimsi bir arkaplan rengi seçin. Çalýþma alanýna Ellipse Tool ile bir daire çizin.


  [​IMG]

  Layer Style iletiþim penceresini açýn ve sýrasyla efektlerimizi uygulayalým. Drop Shadow uygulayýn deðerleri yanda belirtilmiþtir.

  [​IMG]

  Inner Shadow deðiþiklikleri yandaki gibi olmalýdýr.

  [​IMG]

  Outer Glow uygulayýn Renk olarak siyah veya koyu mavi bir renk seçin.
  [​IMG]  Inner Glow deðiþiklikleri yandaki gibi olmalýdýr. Renk olarak yine koyu bir mavi renk seçin.
  [​IMG]  Color Overlay uygulayýn #75B4F4 kodlu bir renk verin. Son olarak ise Stroke uygulayýn.  [​IMG]

  Sonuç yandaki gibi olmalýdýr.  [​IMG]

  Hiç hýzýmýzý kesmeden devam edelim. Daire ye ait olan Layeri CTRL ile birlikte seçin. Select > Modify > Expand yolunu takip edin. Expand By deðerini 3px olarak girin.

  [​IMG]

  Yeni bir Layer oluþturun. Gradient Tool ile biri tarafý koyu mavi diðer tarafý beyaz olan bir Gradient ile Seçili alaný doldurun. Yandaki görüntüyü elde etmelisiniz[/center:920dc87799][/QUOTE]
   
 5. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:1aeb63d664]PLASTÝK YAZI


  [​IMG]

  Yazý efektlerine hazýr baþlamýþ iken devam edelim istedim. Daha öncede bu uygulamaya benzer bir ders hazýrlamýþtýk. Bu sefer biraz daha geliþtirerek plastik görünümlü baþka bir yazý efekti yapalým. Ýlk önce yandaki gibi yazýnýzý yazýn. Renk olarak ise #DFF900 kullanýn.

  [​IMG]

  Layer Style penceresini açýn, Satin uygulayýn. Deðerleri yanda verilmiþtir.

  [​IMG]

  Ardýndan, Inner Shadow uygulayýn deðerleri yandaki gibidir.

  [​IMG]

  Bevel and Emboss uygulayýn. Pek fazla bir deðiþiklik yapmiyoruz.

  [​IMG]

  Son olarak ise Drop Shadow uygulayýn renk deðeri ve diðer deðerler yandaki gibidir. Okey butonuna týkla***** iþlemi tamamlayýn.

  [​IMG]

  Son hali yandaki gibidir. Ben renkleri kendime göre seçtim. Sizler renklerde deðiþiklikler yaparak istediðiniz sonuca ulaþabilirsiniz.[/center:1aeb63d664][/QUOTE]
   
 6. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:e7256cdfa7]2 X BORDER


  [​IMG]

  Yeni bir PhotoShop dosyasý açýn. Yazmak istediðiniz yazýyý yazýn. Ben yandaki gibi bir yazý yazdým arka plan renginide beyaz olarak ayarladým.

  [​IMG]

  Layer Style penceresini açýn, buradan Stroke uygulayýn gerekli deðiþiklikler yanda verilmiþtir.

  [​IMG]

  Stroke Fill Type, Gradient olmalýdýr. Gradient renkleri yanda verilmiþtir.

  [​IMG]

  Þimdi ise gölge oluþturmak için Drop Shadow uygulayýn.

  [​IMG]

  Son hali yandaki gibidir. Eðer dikkat ederseniz yazýnýn iki tane dýþ hat çizgisi var. Yukarýda belirttiðimiz Gradient renklerine daha fazla ekleyerek daha çok dýþ hat çizgisi de oluþturabilirisiniz.[/center:e7256cdfa7][/QUOTE]
   
 7. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:7f206fe94c]TÜRK BAYRAÐI ÇÝZÝMÝ  [​IMG]

  Biz Türk insanlarýnýn þaný þerefi olan bir bayrak çizeceðiz. Tam bayrak ölçülerini bilmediðim için affýnýza sýðýnýyorum. Elimden geldiðince gerçek ölçülerde olmasýnada gayret edeceðim. Ýlk olarak yandaki gibi bir beyaz backgrounda sahip psd dökümaný açýn. Arýndan tam oratsýna #FF0000 koduna sahip kýrmýzý renkli bir dikdörtgen çizin.


  [​IMG]

  Custom Shape Tool altýnda ay ve yýldýz nesnelerini kullanarak yandaki gibi ay ve yýldýzý çizin. Photoshop içindeki ay biraz tombul gözüküyor. Ay grafiðini ters çevirerek olmasý gereken konuma getirmelisiniz. Bayrak bitti ders bukadar diyeceðim ama kýzacaksýnýz eminim. Þimdi Bayraðýmýza rüzgarda dalgalanýyor görünümü vermeye çalýþalým.

  [​IMG]

  Yeni bir Layer oluþturun. Hemen ardýndan, Gradient Tool u seçin. Reflected Gradient olmasýna dikkat etmelisiniz. Ayrýca Gradient renklerinin bir tarafý #000000 siyah diðer tarafý da siyah fakat opacity deðeri "0" olmalýdýr. Bayraðýmýzýn kýrmýzý alanýna gelicek þekilde 3 defa yatay þekilde gradient uygulayýn. Ardýndan kýrmýzý kumaþý temsil eden kýsma ait olan Layer ý seçin ve Select > Inverse uygulayýn Gradient olan bölgeye ait Layer ý serek delete tuþuyla silin.

  [​IMG]

  Layer menüsüne gelin ve siyah Gradient e ait Layeri aktif hale getirerek Opacity deðerini 35% yapýn. Daha sonra ise, arka plan hariç 4 Layeri Link ile baðlayýp CTR+(E) ile birleþtirin.

  [​IMG]

  Uygulamay gerçekçilik katan kýsým; Liquify bu Filter gerçekten sihirli bir araç diyebilirim. Daha önceki uygulamalarýmýzda da kullanmýþtýk. Eðer Photoshop 7.0 kullanýyorsanýz Filter > Liquify Photoshop 6.0 kullanýyorsanýz ise Image > Adjust > Liquify yolunu takip etmelisiniz. Liquify nin kendi çalýþma alný bulunuyor, pencereniz açýldýðýnda en üst solda yer alan Forward Warp Tool a týklayýn. Yan menüde fýrça boyutlarý gözükecektir, fýrçanýzý çalýþtýðýnýz boyuta göre deðiþtirerek hafif hafif dalgalarý oluþturun.

  [​IMG]

  Son olarak bayrak direðini ve ipleri yapýn. Bay direði için Gradient kullanýn ipleri fýrçayla çok basit olarak yapabilirsiniz. Ben gaza geldim bide yazý yazdým altýna[/center:7f206fe94c][/QUOTE]
   
 8. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:ea464184d4]DÝJÝTAL FOTOÐRAFLARINIZI FARKLAÞTIRIN  [​IMG]

  Dijital fotoðraflarýnýzý bu yöntem ile çok farklý kýlabilirsiniz. Efekti uygulamak istediðiniz resim dosyasýný açýn, ben yandaki gibi sevimli bir maymun resmi açtým.


  [​IMG]

  Image > Mode > Grayscale ile resminizi siyah beyaz tonlara dönüþtürün.

  [​IMG]

  Image > Mode > Grayscale ile resminizi siyah beyaz tonlara dönüþtürün.

  [​IMG]

  Sonuç yandaki gibi olmalýdýr. 3. adýmda gösterilen renkleri deðiþtirerek daha deðiþik görüntüler de edebilirsiniz. [/center:ea464184d4][/QUOTE]
   
 9. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:8cd178aeea]BALON YAZI EFEKTÝ


  [​IMG]

  Herhangi bir efekt uygulanmadan yazýlmýþ bir yazý ile efektler ile görselleþtirilmiþ yazý arasýnda çok fark vardýr. Balon yazý adýný verdiðim bu uygulamada balon gibi þiþmiþ yazý yapmaya çalýþacaðýz. Yeni bir dosya açýn ve yandaki gibi oval hatlara sahip bir yazý yazýn. Renginide #F7CC06 olarak deðiþitirin.

  [​IMG]

  Layer Style iletiþim penceresini açýn ve buradan Drop Shadow deðiþikliklerini yandaki gibi yapýn.

  [​IMG]

  Inner Glow ile kenarlardan içeriye doðru bir gölgelik oluþturun. Gerekli deðiþiklikler yandaki gibidir.

  [​IMG]
  [/center:8cd178aeea][/QUOTE]
   
 10. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:3dbe023ec8]Pattern Overlay uygulayýn. Daha önceki uygulamalarýmýzda Pattern nasýl yapýlýr anlatmýþtýk.

  [​IMG]

  Son olarak ise Stroke uygulayýn.


  [​IMG]

  Bu iþlemlerin sonucunda yandaki gibi bir görüntü elde edeceksiniz[/center:3dbe023ec8][/QUOTE]
   
 11. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:a87f769062]FOTOÐRAFLARNIZI SANATA ÇEVÝRÝN  [​IMG]

  Birkaç Efect uygula***** resimlerinize sanat eseri görünümü verebilirsiniz. Uygulamanýzý yapabileceðiniz bir resim dosyasý açýn. Ben yandaki gibi bir resim üzerinde yapýyorum uygulamamý. Küçük bir not: bu uygulama her resimde maalesef istediðiniz sonucu vermeyebilir.

  [​IMG]

  Image > Adjustments > Threshold uygulayýn. Threshold Level deðerini 60-80 arasýnda bir deðere getirin.

  [​IMG]

  Filter > Stylize > Diffuse uygulayýn Mod Normal de kalmalý. Hemen ardýndan CTRL (F) ile tekrar ayný efekti uygulayýn.

  [​IMG]

  Image > Adjustments > Hue komutlarýna týklayýn yandaki gibi bir pencere açýlacaktýr. Pencerenin altýnda bulunan Colorize bölümünü iþaretleyin ve deðerleri mavi ile belirtildiði konuma getirin.

  [​IMG]

  Sonuç yandaki gibidir. Tabii bu sizin kullandýðýnýz resime göre deðiþecektir[/center:a87f769062][/QUOTE]
   
 12. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:14b985a426]KABLO YAPIMI


  [​IMG]

  Inter Face (internet arayüzü) yapýmýnda çok iþe yarayabilecek bir uygulama. Kablo görünümlü eðriler oluþturacaðýz. Hemen yeni bir psd dökümaný açýn. Layer menüsünden yeni bir Layer oluþturun ve Pen Tool aracýna týklayýn. En üstte bulunan Tab panelde bu araca ait ayrlama bölümü çýkacaktýr. Buradan Paths ý ve Pen Tool u seçin. Daha sonra çalýþma alanýnýza yandaki gibi bir eðri çizin. Eðri üzerinde deðiþiklik yapmak için, Direct Selection Tool u kullanýn.


  [​IMG]

  Burasý biraz karýþýk gelebilir. Brush Tool u seçin buradan 5px çapýnda bir fýrça seçin. Foreground rengini #FFFFFF beyaz olarak deðiþtirin. Derect Selection aracýný seçin ve çalýþma alnýndaki yolun (Path) üzerinde sað tuþa týklayýn. Bir menü açýlacaktýr. Bu pencereden Stroke Path a, açýlan pencereden de Brush ý seçin. Yandaki gibi bir görüntü elde etmiþ olmalýsýnýz. Artýk yolu silebiliriz. Layer menüsünden Paths altýndan silmeniz mümkündür.

  [​IMG]

  Þimdi bu eðrimizi görselleþtirmeye geçebiliriz. Layer Style iletiþim penceresini açýn. Ýlk önce Drop Shadow uygulayýn gerekli deðerler yanda belirtilmiþtir.

  [​IMG]

  Kablonun kenarlarýnda bir gölgelik oluþturmak için Inner Glow uygulayýn. Gerekli deðerler yandaki gibidir.

  [​IMG]

  Sýra geldi son adýma, burada da Bevel and Emboss uygulayýn. Deðerler yandaki gibidir.

  [​IMG]

  Gelelim sonuca, bizim anlattýðýmýz en üstte duran sade beyaz olanýdýr. Diðerlerinin üzerinde çizgiler var. Bu çizgilerin nasýl yapýldýðýný anlatmayacaðým onu siz kendiniz öðrenin biraz PhotoShop bilgisi olanlarýn hemen yaptýðýna eminim. Kolay gelsin. [/center:14b985a426][/QUOTE]
   
 13. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:d8c2a42aa1]TV ÇÝZGÝLERÝ [SCANLÝNE] OLUSTURMA UYGULAMASI


  [​IMG]

  Photoshop la yapýlan uygulamalar arasýnda en meþhurlarýndan birisi kuþkusuz scanline denilen tv çizgileri oluþturma uygulamasýdýr. Bizde yapalým bu uygulamayý dedik. Yalnýz, deðer uygulamalardan biraz daha farklý bir görüntü elde etmeye çalýþacaðýz. Þimdi tekniði uygulamak istediðiniz bir resim dosyasý açýn. Biz yandaki gibi büyük bir kedi resmi açýyoruz.

  [​IMG]

  Bu tekniði uygulamak istediðiniz resimden hariç yeni bir psd dökümaný açýn, Bacground olarak Transparent i seçin boyutunuda 1x7px olarak deðiþtirin. Daha sonra Zoom deðerini 1600 yapýn ve Pencil Tool ile yandaki gibi en üst pixel e bir defa týklayýn. Hemen arýndan Edit > Define Pattern komutuna týklayýn. Açýlan pencreden bir isim girin ve ok butnuna týklayýn.

  [​IMG]

  Yeni bir Layer açýn, çalýþma alanýnýzýn tamamýný Rectangular Marquee Tool ile seçin ve Edit > Fill komutuna týklayýn açýlan pencereden Pattern seçeneðini seçin hemen altýnda Custom Pattern kutucuðu belirecektir. Buaradan da, az önce isimlendirdiðimiz Pattern i seçin ve ok butonuna týklayýn. Yandaki gibi üzerinde çalýþtýðýnýz resim çizgilerle bölünecektir.

  [​IMG]

  Layer Style penceresinden Drop Shadow uygulayýn. Gerekli deðiþiklikler yandali resimde belirtilmiþtir. Okey dedikten sonra, çizgilere ait olan Layer seçiliyken, Layer penceresinin üstünde bulunan Fill deðerini %40 yapýn.

  [​IMG]

  Yukarýda anlatýlanlarýn sonucunda yandaki gibi bir görüntü elde etmiþ olmalýsýnýz.[/center:d8c2a42aa1][/QUOTE]
   
 14. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:4a818c514c]ÖZEL BRUSH YAPIMI


  [​IMG]

  Photoshop kullanýrken iþinizi kolaylaþtýrmak için veya baþka amaçlar için kendi fýrçalarýnýzý yapabilirsiniz. Bu pekde zor bir olay deðil, Ýlk önce yeni bir psd dökümaný açýn ve background renginide transparent olarak deðiþtirin. Çalýþma alanýnýza yüksek oranda zoom yapýn ve Pencil Tool ile yandaki gibi bir þekil çizin.

  [​IMG]

  Þeklimizi çizdiðimize göre artýk bunun bir Brush olduðunu belirtebiliriz. Edit > Define Brush Preset komutuna týklayýn yandaki gibi bir iletiþim penceresi açýlacaktýr. Name alanýna Brush (fýrça) ismini girin ve Ok butonuna týklayýn.

  [​IMG]

  Þimdi yeni bir psd dosyasý açýn, Brush Tool a týklayýn hemen ardýndan üst menüde çýkan Brush butonuna týklayýn ve yandaki gibi bizim oluþturduðumuz yeni fýrçayý seçin.

  [​IMG]

  Fýrçayý seçtikten sonra çalýþma alanýnýzda istediðiniz þekilde fýrçanýzý kullanabilirsiniz. [/center:4a818c514c][/QUOTE]
   
 15. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:9d9039418e]FOTOMONTAJ TEKNÝÐÝ

  [​IMG]

  Biraz Photoshop un niðmetlerinden yararlanarak deðiþik bir çalýþma yapalým. Yanda gördüðünüz gibi iki resim var biri zenci bir rap sanatçýsý diðeri de bir kurt. Bu iki resmi birleþtirip oldukça farklý bir görüntü elde etmeye çalýþacaðýz. Buna foto montaj diyebiliriz, hadi bakalým becerebilecekmiyiz görelim.

  [​IMG]

  Ýlk önce kurt resminin Opacity deðerini düþürüyoruz, böylece alttaki resmi görüp istediðimiz konuma getiriyoruz. Sonra eski haline tekrar getirin. Kurt resmine ait olan Layer ý seçin ve Layer menüsünün altýnda bulunan Add vector Mask butonuna týklayýn.

  [​IMG]

  Gelelim bu uygulamanýn püf noktasýna vector mask ý ekledikten sonra Brush Tool a týklayýn, kenarlarý yumuþak bir fýrça seçin ve fýrça boyutunu 100 yapýn. Foreground Color da #000000 siyah olmalýdýr. Þimdi fýrçayý yavaþ yavaþ kurt resminin üzerinde gezdirmeye baþlayýn, yandaki resimdeki görünümü elde edene kadar kenarlarý fýrça ile silin. Yandaki resim bitmiþ gibi gözüksede henüz bitmiþ deðil.

  [​IMG]

  Image > Adjustments > Hue ile zencinin ten rengi ile kurt resminin renk tonlarýnýn özleþmesini saðlayýn. Ben her ikisinide siyah beyaz olucak þekilde deðiþtirdim. Bu yöntemi kullanarak çok farklý görüntüler elde edebilirsiniz.[/center:9d9039418e][/QUOTE]
   
 16. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:3820f56f0a]BLUR TOOL ÝLE FOTOÐRAF DUZENLEME


  [​IMG]

  Yeni bir ders hazýrlayayým dedim ama aklýma birþey gelmedi, bende yandaki zenci adam resmini buldum. Biraz rötüþ yapmaya ihtiyacý var gibi geldi bana, ama fotoðraflar konusunda pek uzman olduðum söylenemez. Yandaki resimde ok iþareti ile belirttiðim bölgeye ve diðer yanak bölgesine dikkatli baktýðýnýzda biraz pürüzlü ve sivilce varmýþ gibi duruyor. Bilgim doðrultusunda bu bölgeleri pürüssüz kaymak gibi [​IMG] bir hale getirmeye çalýþacaðýz.

  [​IMG]

  Bloor Tool a týklayýn ve ardýndan yandaki gibi bir Brush seçin.

  [​IMG]

  Resmin üzerine gelerek hafif hafif Blur Tool ile fýrçanýzý gezdirin. Bazý bölgelerde fýrçanýn boyutunu küçültmelisiniz, aksi halde istenmeye görüntüler ortaya çýkacaktýr. Þampuan reklamý gibi olucak ama sað yanaðý Blur tool ile düzenledik diðer yanak hiç ellenmedi aradaki farký görebiliyorsunuz.

  [​IMG]

  Diðer bölgeleride ayný þekilde düzenledik. Sonuç yanda görüldüðü gibi. Önemli bir not, fýrçayý resim üzerinde gezdirirken farklý renk tonlarýna sahip bölgeleri karýþtýrmamaya özen göstermelisiniz ve ayný bölge üzerinde aþýrý fazla durmamalýsýnýz, kaþ yaparken göz çýkarmayýn.[/center:3820f56f0a][/QUOTE]
   
 17. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:30fb26280b]YUMUÞAK HATLARA SAHÝP MESAJ KUTUSU


  [​IMG]

  Daha öncede benzer bir çalýþma yapmýþtýk ama o pixel tasarýmdý. Web sitelerinizde kullanabileceðiniz hoþ bir mesaj kutusu. Ýlk önce yandaki gibi Rounded Rectangle Tool ile bir kare oluþturun.


  [​IMG]

  Layer Style menüsüne gelerek Ouuter Glow uygulayýn ve ayarlarý yandaki gibi olmalýdýr.

  [​IMG]

  Inner Glow uygulayýn

  [​IMG]

  Bevel and Emboss için gerekli deðiþiklikleri yandaki gibi yapýyoruz. Eðer dikkat ettiyseniz herzaman Anti-aliased i iþaretliyoruz. Bu komutun ne anlama geldiðini birçok tasarýmcý bilmez, aslýnda sadece bu komut için bir kitap yazýlabilir. Anti-aliased, bilgisayar grafiklerinin kenarlarýnda oluþan pixelleþmeleri yok etmek için renkleri bir birine karýþtýrýr diyebiliriz. Bo komut hemen hemen tüm grafik programlarýnda mevcuttur. Bazý programlarda bu seçeneðin alt seçenekleride vardýr, örneðin 3ds max de olduðu gibi.

  [​IMG]

  Gradient Overlay uygulayýn, kullanýlan renk deðerleri yanda verilmiþtir.

  [​IMG]

  Yukarýdaki iþlemlerin sonucunda yandaki gibi bir görüntü elde etmiþ olmalýsýnýz. Yandaki resimde orta kýsýmda bulunan kare gibi bir kare çizin.

  [​IMG]

  Þimdi ise orta bölgedeki kare için bazý iþlemler yapacaðýz. Ýlk önce yandaki deðerlere sahip Outer Glow uygulayýn.

  [​IMG]

  Inner Glow deðiþikliklerini de yandaki gibi yapýn.

  [​IMG]

  Gelelim bu kareyi renklendirmeye, Gradient Overlay a gelin ve yandaki deðerlere sahip renkler seçin.

  [​IMG]

  Bu iþlemlerin sonucunda yandaki görüntüyü elde etmelisiniz.[/center:30fb26280b][/QUOTE]
   
 18. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:272d4edbc3]ENTERESAN BÝR EFEKT UYGULAMASI


  [​IMG]

  Photoshop efekt lerini kullanarak inanýlmaz sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu uygulamada bunlara bir örnek niteliðinde. 250x250px boyutlarýnda bir dosya açýn renk paletini Shist + D ile resetleyin ve background rengini siyah ile deðiþtirin. Hemen ardýndan Filter > Artistic > Plastic Wrap uygulayýn deðerleri yandaki gibi ayarlamalýsýnýz.

  [​IMG]

  Þimdi ise Filter > Distort > Polar Coordinates efektini uygulayýn burada Rectangular to Polar seçeneðini iþaretleyin ve OK ile iþlemi tamamlayýn.


  [​IMG]

  En son efect olarak Filter > Distort > Twirl uygulayýn Angle deðerini 607 olarak deðiþtirin.

  [​IMG]

  Sýra geldi renklendirme ve asýl yapmak istediðimizi almaya Layer menusunde bulunan Create new Fill yazan butona týklayýn açýlan menuden Color Balance yi seçin ve yandaki deðiþiklikleri yapýn.

  [​IMG]

  Evet emeðimizin sonucu olarak yandaki görüntüyü elde etmiþ olmalýyýz. [/center:272d4edbc3][/QUOTE]
   
 19. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:1ca5fd0bfd]CHANNELS KULLANARAK OVAL HATLAR OLUÞTURMA


  [​IMG]

  Bazý siteler vardýr; tasarýmý diðerlerinden biraz farklýdýr. Mesela sayfanýn tam ortasýnda bir göz etrafýnda ise butonlar dizilmiþtir, but tarz tasarýmlar Inter Face olarak bilinirler. Eskiden tasarým ile uðraþan web sitelerinde sýk sýk görürdük fakat artýk sadece kiþisel tanýtým sitelerinde çok nadir görmeye baþladýk. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sayfanýn reklam yayýnlamaya müsait olmamasýdýr. Neyse farklý konulara sapmadan biz iþlemlerimize baþlayalým;
  250x250 px boyutlarýnda art alaný beyaz bir dosya oluþturun. Hemen ardýndan Layer panelinde bulunan Channels sekmesine týklayýn ve burada yeni bir layer oluþturun...

  [​IMG]

  Yeni oluþturduðumuz Channel Layer i ne yandaki gibi þekiller çizin.
  Filter >Blur >Guassian Blur uygulayýn Radius deðerini 10 olarak deðiþtirin...


  [​IMG]

  Evet geldik iþin en önemli püf noktasýna Image >Adjustments >Levels ile yandaki pencereyi açýn. Yandaki resimde ok ile gösterildiði gibi üç küçük butonu orta noktaya doðru çekin ve okey komutu ile iþleminizi tamamlayýn...

  [​IMG]

  Channel panelinde iken CTRL + maus ile üzerinde çalýþtýðýmýz Layer i seçin ve Layer paneline geri dönün buradan yeni bir Layer oluþturun ve içini bir renk ile doldurun. Yandaki görüntüyü elde etmiþ olmalýsýnýz. Bu resimde dikkat ederseniz keskin olan köþeler yumuþatýlmýþtýr.

  [​IMG]

  Ben yandaki resime biraz Burn Tool ile gölgeler oluþturdum. Tabi örnek bir çalýþma olduðu için uzun iþlemler uygulayamiyoruz. Bu yöntem sayesinde Photoshop ile oval hatlara sahip Inter Face örneklerini artýk oluþturabiliriz. Herzamanki gibi gerisi sizin hayal gücünüze kalmýþ bir olaydýr... [/center:1ca5fd0bfd][/QUOTE]
   
 20. mieke313

  mieke313 New Member

  Joined:
  Feb 18, 2012
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  [center:9fd8e6d7b5]CHANNELS KULLANARAK OVAL HATLAR OLUÞTURMA


  [​IMG]

  Bazý siteler vardýr; tasarýmý diðerlerinden biraz farklýdýr. Mesela sayfanýn tam ortasýnda bir göz etrafýnda ise butonlar dizilmiþtir, but tarz tasarýmlar Inter Face olarak bilinirler. Eskiden tasarým ile uðraþan web sitelerinde sýk sýk görürdük fakat artýk sadece kiþisel tanýtým sitelerinde çok nadir görmeye baþladýk. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sayfanýn reklam yayýnlamaya müsait olmamasýdýr. Neyse farklý konulara sapmadan biz iþlemlerimize baþlayalým;
  250x250 px boyutlarýnda art alaný beyaz bir dosya oluþturun. Hemen ardýndan Layer panelinde bulunan Channels sekmesine týklayýn ve burada yeni bir layer oluþturun...

  [​IMG]

  Yeni oluþturduðumuz Channel Layer i ne yandaki gibi þekiller çizin.
  Filter >Blur >Guassian Blur uygulayýn Radius deðerini 10 olarak deðiþtirin...


  [​IMG]

  Evet geldik iþin en önemli püf noktasýna Image >Adjustments >Levels ile yandaki pencereyi açýn. Yandaki resimde ok ile gösterildiði gibi üç küçük butonu orta noktaya doðru çekin ve okey komutu ile iþleminizi tamamlayýn...

  [​IMG]

  Channel panelinde iken CTRL + maus ile üzerinde çalýþtýðýmýz Layer i seçin ve Layer paneline geri dönün buradan yeni bir Layer oluþturun ve içini bir renk ile doldurun. Yandaki görüntüyü elde etmiþ olmalýsýnýz. Bu resimde dikkat ederseniz keskin olan köþeler yumuþatýlmýþtýr.

  [​IMG]

  Ben yandaki resime biraz Burn Tool ile gölgeler oluþturdum. Tabi örnek bir çalýþma olduðu için uzun iþlemler uygulayamiyoruz. Bu yöntem sayesinde Photoshop ile oval hatlara sahip Inter Face örneklerini artýk oluþturabiliriz. Herzamanki gibi gerisi sizin hayal gücünüze kalmýþ bir olaydýr... [/center:9fd8e6d7b5][/QUOTE]
   

Share This Page