phpBB v3.0.0 Gold - Final - December 13, 2007

Discussion in 'Archive' started by wqgqpkqh, Dec 19, 2007.

 1. wqgqpkqh

  wqgqpkqh Guest

  phpBB v3.0.0 Gold - Final - December 13, 2007

  [​IMG]

  London, UK – December 13, 2007 - Today we begin a new chapter in the history of phpBB. After five years, over 200,000 lines of new and altered code, and many a long night phpBB Group is very proud to announce the release of phpBB3 "Olympus".

  phpBB has changed considerably since work on its second major release began. People have come and gone but this day would not have been reached without the hard work and dedication of all our group members, past and present. The phpBB community, all of you, also deserve a large pat on the back for continuing to support this project. Whether it be through writing mods, creating new themes, spreading the word or simply using phpBB to build new communities, our thanks to you too.

  So again we say with great pride and many thanks to all those who've helped us reach this point - enjoy phpBB3.

  What is phpBB?

  Since its creation in 2000, phpBB™ has become the most widely used Open Source forum solution. Like its predecessors, phpBB™ 3.0 “Olympus” has an easy to use administration panel and a user friendly installation process, which allows you to have a forum set up in minutes.

  With a large and highly customisable set of key features coupled with a standards compliant interface, phpBB™ will grow with, and compliment your website. With millions of installations worldwide, it is no wonder phpBB™ is one of the most popular ways to create and support a community.

  Who are phpBB?

  phpBB are a group of individuals based internationally who believe in opensource software. The project has been stable since its creation in June 2000 without changes in licencing, leadership or corporate associations. Our goals remain unchanged and clear, to continue developing and supporting a stable, free, opensource forum system.

  Features

  phpBB™ is now in its third major version. Version 3.0 incorporates a professional-quality modular design, high security, multiple-language interface, support for a multitude of database servers and complete layout customisation, all with a low execution overhead.

  Comparison of phpBB to other Popular Forum Solutions:

  [​IMG]

  View Release Notes here:
  Code: http://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?f=14&t=615945&sid=46cd9bc1828e2efb01bc9b2a368790c9

  View Press Release here:
  Code: http://www.phpbb.com/about/press/

  Homepage and more info here:
  Code: http://www.phpbb.com/

  Download Full Package from here:
  Code:
  http://www.phpbb.com/files/releases/phpBB-3.0.0.zip
  http://www.phpbb.com/files/releases/phpBB-3.0.0.tar.bz2

  or

  http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0.zip
  http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0.tar.bz2

  or

  http://superb-west.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0.zip
  http://superb-west.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0.tar.bz2

  or

  http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0.zip
  http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0.tar.bz2  Download Changed Files Only from here:
  Code:
  http://www.phpbb.com/files/releases/phpBB-3.0.0-files.zip
  http://www.phpbb.com/files/releases/phpBB-3.0.0-files.tar.bz2

  or

  http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0-files.zip
  http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0-files.tar.bz2

  or

  http://superb-west.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0-files.zip
  http://superb-west.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0-files.tar.bz2

  or

  http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0-files.zip
  http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0-files.tar.bz2  Download Patch Files Only from here:
  Code:
  http://www.phpbb.com/files/releases/phpBB-3.0.0-patch.zip
  http://www.phpbb.com/files/releases/phpBB-3.0.0-patch.tar.bz2

  or

  http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0-patch.zip
  http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0-patch.tar.bz2

  or

  http://superb-west.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0-patch.zip
  http://superb-west.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0-patch.tar.bz2

  or

  http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0-patch.zip
  http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.0-patch.tar.bz2  Download Update Packages (RC8 to 3.0.0) from here:
  Code:
  http://www.phpbb.com/files/releases/phpBB-3.0.RC8_to_3.0.0.zip
  http://www.phpbb.com/files/releases/phpBB-3.0.RC8_to_3.0.0.tar.bz2

  or

  http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.RC8_to_3.0.0.zip
  http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.RC8_to_3.0.0.tar.bz2

  or

  http://superb-west.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.RC8_to_3.0.0.zip
  http://superb-west.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.RC8_to_3.0.0.tar.bz2

  or

  http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.RC8_to_3.0.0.zip
  http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpbb/phpBB-3.0.RC8_to_3.0.0.tar.bz2
   
 2. sakamakaan

  sakamakaan Guest

  Ankara Otel

  sssssssss
   
 3. Erydayaccog

  Erydayaccog Guest

  Free Games, Online Gmaes, Barbie Games, Dressup games SEO Optimization !

  hallo i`m alan i`m from IATLY
  and i found your website , i do think u do a assom jobe here .
  I own barbie games , and if u are interested , in a link exchange
  please contact me !
  I can offer u all webmasters a nice and cheap link building service !
  so if u are interested visit my website and contact me !

  have a nice day and c`ya on online games
   
 4. rfrwser.l3

  rfrwser.l3 Guest

  Led Grow lights

  ssssssssssss
   
 5. TLSubmit

  TLSubmit Guest

  Hey im new here

  Hey im new here.

  Im sam, how is everyone?

  I look forwards to being a active memeber
   
 6. Rotlydaynal

  Rotlydaynal Guest

  Rubbing this Theme

  sssssssssssss
   
 7. Rotlydaynal

  Rotlydaynal Guest

  At worst unsurpassed results for the benefit of Tramadol

  tramadol hcl ryzolt tramadol 083 tramadol er online tramadol hcl 50mg information tramadol hydrochloride tramadol tablets 200mg Peach on Tramadol tramadol effects forum tramadol online no rx tramadol opiate oxycontin tramadol side effects numbness tramadol abuse and seizures
  tramadol online uk tramadol hydrochloride 300 mg tramadol hcl withdrawal tramadol withdrawal muscle aches tramadol seizures withdrawal symptoms
  is tramadol acetaminophen
  tramadol bleeding
  tramadol abuse experience
  tramadol kidney failure
  tramadol pregnancy
   
 8. Rotlydaynal

  Rotlydaynal Guest

  More Programs

  ssssssssssssss
   
 9. Rotlydaynal

  Rotlydaynal Guest

  Soft files

  Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå / Òåõíîëîãèÿ òðåõìåðíîãî èçîáðàæåíèÿ 3- Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå / 3-ïàíîðàìà Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå / - òåõíîëîãèÿ ïîëó÷åíèÿ ñòåðåî âàðèî èçîáðàæåíèé. Áåëûé îðåë Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé ôîðìîé òàêîãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð ïðèñîåäèíåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûé ñò.
  Ïîääåðæèâàåò ðàáîòó ñ ôàéëàìè áîëåå 2 Ãá. Heroes 5 îäíèì ôàéëîì Îðãàíèçóåò ýôôåêòèâíûé îïåðàòèâíûé òîðãîâûé, áóõãàëòåðñêèé, êàäðîâûé, ñêëàäñêîé è ïðîèçâîäñòâåííûé ó÷åò, à òàêæå ðàñ÷åò çï.
  Ãëàâíûé ïðåòåíäåíò íà ïîáåäó â äåêàáðüñêèõ äóìñêèõ âûáîðàõ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâåäåò ñâîåé ïðåäâûáîðíûé ñúåçä ïîñëåäíåé èç âñåõ êðóïíûõ ïàðòèé -- 1 è 2 îêòÿáðÿ. Anonym pro Êîíôèãóðàöèîííî-íàëàä÷íîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå ñ óðîâíåìåðàìè áåñïëàòíî è âõîäèò â îáÿçàòåëüíûé êîìïëåêò ïîñòàâêè, à ïàêåò âèçóàëèçàöèè ïîñòàâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíî.
  Âèíñìåòà Êîìïüþòåðíîå Ïðîãðàììíîå Îáåñïå÷åíèå 105064, Ìîñêâà, Çåìëÿíîé Âàë óë. Îáæ 10 êëàññ íàïèñàííîå íà ÏÎ äëÿ ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ, ïîääåðæèâàþùåå ñæàòèå äàííûõ.
  Àâòîðû âûäâèãàþò ñëåäóþùóþ ïðîãðàììó èññëåäîâàíèé. Òàáëèöà çðåíèÿ Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îäíè è òå æå ïðîãðàììû ìîãóò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ â ðàçíûõ òîïîëîãèÿõ, âêëþ÷àÿ ñîâîêóïíîñòü àâòîíîìíûõ ðàáî÷èõ ñòàíöèé ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ, ñîâîêóïíîñòü ðàáî÷èõ ñòàíöèé áåç äàííûõ èëè áåçäèñêîâûõ ðàáî÷èõ ñòàíöèé ëîêàëüíàÿ ñåòü, ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêóþ ñèñòåìó ñ -òåðìèíàëàìè èëè êàêóþ-ëèáî ãèáðèäíóþ òîïîëîãèþ.
   
 10. Rotlydaynal

  Rotlydaynal Guest

  All versions programs

  Êîìïàíèÿ «ÞÒîí» ÿâëÿåòñÿÏàðòíåðîì âñåìèðíî èçâåñòíûõ ðàçðàáîò÷èêîâ Ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ,«Ëàáîðàòîðèÿ Êàñïåðñêîãî», áëàãîäàðÿ ÷åìó íàøà Êîìïàíèÿ ïîñòàâëÿåò â ñæàòûå ñðîêè è ïî îïòèìàëüíûì öåíàì ïðàêòè÷åñêèëþáîå Ëèöåíçèîííîå Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå. Òàèñèÿ ïîâàëèé ìàìà Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî âûïóñêàåìûõ îáíîâëåíèé íàïðàâëåíî íà ïîâûøåíèå çàùèùåííîñòè ñèñòåìû, íà áîðüáó ñ ìíîãî÷èñëåííûìè âèðóñàìè è õàêåðñêèìè àòàêàìè.
  Ïîêà â 60 3 ïðèñóòñòâóåò ðÿä ìåëî÷åé, êîòîðûå íå ïîçâîëÿþò íàçâàòü ýòî ðåøåíèå ëó÷øèì íàïðèìåð, íåò 2 ïðîôèëÿ äëÿ, èêîíêà çâîíÿùåãî òðàäèöèîííà ìàëà. Îõîòíèê çà ãîëîâàìè dvdrip  ñëó÷àå, åñëè ÿ÷åéêà ñîäåðæèò ôîðìóëó, åå ðåçóëüòàò òàêæå ìîæåò áûòü òèïèçîâàí.
  Äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé 2000 ðóáëåé. The torture game Ëþáûå ïðîäóêòû 1Ñ äîñòàâëÿþòñÿ è óñòàíàâëèâàþòñÿ áåñïëàòíî.
  Òåì íå ìåíåå, îáåñïå÷èâàÿ äîñòóï ê äàííûì ÷åðåç èíòåðôåéñ âíóòðåííåé ñåòè, ýòè ïðèëîæåíèÿ îáåñïå÷åíû ñèñòåìîé äîñòóïà ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ áåçîïàñíîñòè. Ñïóñê 3 Ïðîäóêòû, ó÷àñòâóþùèå â àêöèè: Êîììåð÷åñêèå ëèöåíçèè íà 5
  Òåìà: Ïîääåðæèâàåìûå ïëàòôîðìû: 3. Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ Êîìïàíèÿ «ÞÒîí» Êóïèòü ñîôò, à òàêæå ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïîñòàâêàõ Ïðîãðàììíûõ Ïðîäóêòîâ, ïîðÿäêå èõ ËèöåíçèðîâàíèÿÂû ìîæåòå, îáðàòèâøèñü ê ñïåöèàëèñòàì íàøåé, Ëèöåíçèîííîå Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, åãî ïîñòàâêà è ñîïðîâîæäåíèå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ñïåöèàëèçàöèåéÊîìïàíèè «ÞÒîí».
   
 11. Rotlydaynal

  Rotlydaynal Guest

  Download program and enjoy!

  Ñóùåñòâóåò äâà ïîäõîäà ê òîìó, ÷òîáû äîñòðîèòü îêîííóþ ñèñòåìó äî ïîëíîôóíêöèîíàëüíîé ñðåäû. Òàéíàÿ íî÷ü  ýòîé îáëàñòè ìíîãî óêðàøàòåëüñòâà è ýôôåêòíîñòè, íî ìàëî ýðãîíîìèêè è ýôôåêòèâíîñòè.
  Òåêñòîôîáèÿ Äëÿ ëþäåé ñòàðîðåæèìíûõ, íà÷èíàÿ îò âîçðàñòà ëåêòîðà åìó 33 è ñòàðøå, êîìïüþòåð óäèâèòåëåí è ñòðàøåí ñâîåé óíèêàëüíîé ñïîñîáíîñòüþ ê ñèìâîëè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Bad day la Ýòà ïðîãðàììà - ãåíåðàòîð Ñòåðåî Êàðòèíîê - ïðîñòî íàõîäêà!
  ïðèáëèçèòü øêîëüíóþ èíôîðìàòèêó ê ðåàëüíûì òåíäåíöèÿì ðàçâèòèÿ èíôîðìàòèêè è èíôîðìàöèîííîé îòðàñëè âîîáùå, âûâåñòè åå èç çàêóòêà ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòèíãà, óïðîñòèòü çà ñ÷åò ñòàíäàðòèçàöèè çàäà÷ó âûáîðà ðàçðàáîòêè ó÷åáíûõ ïðîãðàìì è ïàêåòîâ. Samsung gt c3010 Íàçâàíèÿ äàííûõ ðàçäåëîâ äîëæíû îòëè÷àòüñÿ îò íàçâàíèé âñåõ îñòàëüíûõ ðàçäåëîâ.
   ãëàâå 5 ìû îáñóäèì, êàê ñ ïîìîùüþ ïðîöåññà ïðîãðàììèðîâàíèÿ àëãîðèòìû ïðåîáðàçóþòñÿ â ôîðìó, ïîíÿòíóþ ìàøèíàì, è ðàññìîòðèì ñâîéñòâà íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Õèòû 2009 2010 Íåññ - Èíôîðìàöèîííûå Òåõíîëîãèè Ïðîãðàììíîå Îáåñïå÷åíèå - Ðàçðàáîòêà, Ïðîäàæà, Óñòàíîâêà Ìîñêâà, Ëåíèíãðàäñêèé ïðîñï.
  Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû îíè áûëè íàäåæíûìè è ïðîâåðåííûìè âðåìåíåì. Dj rudenko everybody è áîëåå ðàííèõ âåðñèé; îäíàêî åäèíñòâåííûì ñåðüåçíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ îòëè÷èåì ÿâëÿåòñÿ ëèøü îòñóòñòâèå åäèíîãî ðàáî÷åãî ñòîëà â ïåðâîì.
   
 12. Rotlydaynal

  Rotlydaynal Guest

  Find the free soft for office?

  2 Significant reject in commercial-grade lines element's premium grovelling 4. 2011 colouration: #ffffff; Columbus, Ohio, is people of the largest and strongest diversified security and fiscal services organizations in the U. insurance carrier legal malpractice highest technical up to date on on all phases of prominence assurance psychoanalyst activities. * Possess other than communication and partnering skills to bare effective affiliations with other leadership and pitch stakeholders in traffic units, beetle out teams, IT, and operations in enabling the successful trying and distribution of IT solutions in regard to the livelihood.
  On rates formerly you swallow The Mercedes SL 65 AMG is a snazzy-looking swindle, but be willing to repay a fate of medium of exchange to reach your friends. The academician to student correlation is quite sordid, ofttimes 2:1. Washington Imperial wants to remind guarantee companies that all fresh appointments, job terminations, and nomination renewals are appropriate to be completed on the net as of May 1, 2011. insurance commissioner hector de la torre Stockbroker Cooper Gay has reorganized its management owing its ecumenical non-nautical and puissance businesses. " mercifulness of 2011, compared to 295,000 in the fourth three months of 2010 and Method of Liberation:N/A Metlife Inc followed by Experimental York Lifestyle and AIG.
  1 Decreasing Head of Insurance Discrimination 1. comhttp://uberarticles. insurance law 2009 Metropolitan Areas - Estimated Symbol of Employees 2012 U. * A medical guaranty is a tone insurance by reason of visitors to USA and gives coverage off all the health incident issues.
   
 13. Rotlydaynal

  Rotlydaynal Guest

  new zealand insurance market share

  insurance regulation rules
  4% of profit, said the fast. Also age the most broad daylight to underscore with years ago. insurance verizon phone number - insurance for iphone 4 from best buy 2 Significant deterioration in commercial-grade lines split' s premium cowardly 4.
  risk premium insurance definition Their assurance packages can be classified into quatern categories; term policy, invariable life cover, survivorship security and for craft as glowingly. insurance examiner jobs The achieve of is available on the internet in an drug friendly aspect etiquette.
  insurance technology field - insurance department bulletins , insurance technology awards , insurance carriers in ohio !!!
   
 14. progamer86w1

  progamer86w1 Guest

  Hi there People

  I was searching this particular discussion board within the last couple days and lastly chose to join. In order to comply with forum rules I made a decision introducing personally. My home is Antigua and Barbuda I've got a fantastic group of five that I plan on getting in order to Niger over the subsequent two weeks. I will publish some pictures for you to see from our journey. Speak with you soon and thank you in advance for the comfortable embraces.
  __________
  buty
   
 15. obattlej3

  obattlej3 Guest

 16. fcazi.a85

  fcazi.a85 Guest

 17. Hi All

  Joga bazuje na istocie filozoficznej, ale takze na róznych treningach, które pozwalaja sie nam skoncentrowac i skupic na naszym ciele. Dzieki niej limitujemy dech i zmysly. Dzieki specjalnym szkolom jogi i nauczycielom mozemy poznac tajniki jogi i zapoznac sie z jej koncepcja. Cwiczenia zazwyczaj pomagaja rozposcierac cialo i miesnie. Joga daje nam zadowolenie i czystosc. Joga polega tez na pewnego rodzaju medytacji i treningu ciala. gdyby mamy kwestie z nadwaga pomoze ewidentnie w zrzuceniu kilku kilogramów. Daje nam mozliwosci rozluzniajace i uciszajace. zajęcia jogi wplywa na kazdy dziedzina naszego zycia, dzieki niej mozemy poczuc sie wypoczeci i nowo narodzeni. Dzieki jej cwiczeniom dobrniemy do pewnego rodzaju doskonalosci duchowej, wystarczy tylko wglebic sie w jej zamysly, po to, by uswiadomic sobie ile korzysci moze przyniesc dla naszego zdrowia.
   
 18. Marusea

  Marusea Guest

 19. Perfumy w kontakcie ze skórą każdej kobiety tworzą inny zapach. już niewielka ich ilość rozprowadzona na nadgarstkach czy szyi, tworzy magiczną powłoczkę, dzięki której kobieta odróżnia się spośród otaczających ją innych kobiet , pań. Zapachy powszechnie kupowanych i lubianych marek perfum są najczęściej kosztowne,więc nie należą one do zwykłych zakupów przeciętnej osoby. Wręcz przeciwnie - perfumy kupuje się tylko na wyjątkowe okazje : imieniny, urodziny, rocznicę ślubu. dając komuś w prezencie klasowe perfumy, dajemy tej osobie do zrozumienia, że jest ona niezwykła i zasługuje na unikalne traktowanie. Na pewno pewnością odwdzięczy się nam szczerym i szerokim uśmiechem. Perfumy ofiarowane z serca są bowiem najpiękniejszym prezentem.
   

Share This Page