TeamViewer v 2.41

Discussion in 'Archive' started by llanes13, Apr 28, 2007.

 1. llanes13

  llanes13 Guest

  TeamViewer

  TeamViewer kolay ve güçlü bir uzak masaüstü yöneticisi ve ayný zamanda masaüstü bilgileri paylaþým ve transfer yazýlýmýdýr. Firewall ve NAT proxy'ye dokunmadan çalýþabilme özelliði ile hiç bir sorun çýkarmadan istediðiniz herþeyi yapmanýza olanak saðlar. Sadece TeamViewer programý ile baþka bir bilgisayarýn uzak masaüstüne baðlanabilir ve bir makinede yüklü olan programý her hangi bir yükleme iþlemine gerek kalmadan diðerinde de kullanabilirsiniz. Baðlanmak istediðiniz bilgisayara ilk defa baðlanacaksanýz daha önceden belirlenmiþ olan id numaralarýný girmeniz gerekmektedir. TeamViewer'da ID numarasýný ve þifreyi girdikten sonra uzak masaüstü eriþimine sahip olursunuz. Dünyada yüzbinlerce insan TeamViewer'ý uzak masaüstü için en uygun, en kolay program olarak görüyor ve kullanýyor. TeamViewer sadece uzak masaüstü yönetimi için deðil arkadaþýnýza masaüstünüzde ne varsa onu da göstermeniz için geliþtirilmiþ bu tür kullanýmlar için oldukça kolay bir arayüze sahiptir. Veri transferi oldukça güvenli olup þifreleme yöntemi ile dýþarýdan istenmeyen eriþimlere olanak vermemektedir. Özel kullanýmlar için bedava olan TeamViewer'da ayrýca chat, dosya transferi ve ana bilgisayar modu özellikleri de mevcut...

  Kýsaca özelliklerinden bilgi vermek gerekirse;

  TeamViewer
  Yükleme yapmadan uzak masaüstü eriþimi
  TeamViewer ile internet baðlantýsý sayesinde dünyanýn her hangi bir yerindeki bir bilgisayara baþka yükleme yapmadan ve güvenlik duvarý sorunu çýkarmadan eriþim yapabilirsiniz.
  Dosya Transferi
  TeamViewer bilgisayarýnýzdaki dosyalarý karþý taraftaki bilgisayara yollayabilir yada karþý taraftan kendi bilgisayarýnýza dosya taþýyabilirsiniz.
  Güvenlik Duvarýnýn arkasýndan çalýþýr
  Bir çok uzak masaüstü yazýlýmý güvenlik duvarlarý yüzünden eriþim güçlükleri çeker. Ancak TeamViewer ile endiþe etmeye gerek yok. Çünkü TeamViewer güvenlik duvarý arkasýndan çalýþarak baðlanýlacak bilgisayara baðlanmanýn yolunu buluyor.
  Yüksek Güvenlik Standardý
  TeamViewer Oldukça güvenli bir çözüm ortaðýdýr. Güvenlik kanallarý RC4 kodlamalarý ile korunmaktadýr. RC4 kodlamalarý https/SSL ile ayný güvenilirliðe sahiptir.
  Yüksek performans
  LAN baðlantýsý hýzý ile internet üzerinde eriþim imkaný sunar.
  Düþük fiyatlý & Bedava versiyon
  Ayrýntýlý ücretlendirme bilgileri aþaðýda mevcuttur.

  TeamViewer Masaüstü Paylaþýmý Bedava Küçük Ýþletme Þirket Þirket Özel
  TeamViewer ücretsiz versiyonu Þimdi al Þimdi al Þimdi al
  Uzak masaüstü yönetimi
  Dosya transferi ve chat
  Güvenlik Duvarý arkasýndan kullanýcýlara baðlanma
  100% güvenlik garantisi
  Müþteri bilgisayarýnda yüklemeden çalýþma
  Kendi logonuz ile özelleþtirme
  Yüksek performans (Çok kanallý)
  Programýn yüklü olduðu bilgisayarlarda eriþim imkaný
  Not: Sadece destekçi lisanslý ürüne ihtiyaç duyar. Bir lisans ile sayýsýz bilgisayara hizmet verebilirsiniz. 1 1 2 limitsiz
  Eþ zamanlý oturum sayýsý 1 1 1 1

  Kanal açýlýmý ile arttýrýlabilir
  € 498 ücretli
  Aylýk toplam oturum sýnýrý 25 saat
  50 saat limitsiz limitsiz
  Ticari kullaným izinli
  (Bedava versiyonda gözardý edilir)
  TeamViewer Manager içerir
  Öncelikli kullaným desteði (1 yýllýk)
  TeamViewer Portable içerir

  Link
  http://rapidshare.com/files/28372020/TeamViewer_Setup_uzaktan_ba__287_lant__305_.rar.html

  NOT: Arkadaþlar kýsaca zipin içinde 2 dosya var.biri program exe dosyasý.bunu bilgisayarýnýza kuruyorsunuz.ikinci dosya clent dosyasý.bu dosyayý bilgisayarýný masaüstünü göreceðiniz arkadaþýnýza gönderiyorsunuz.arkadaþýnýz bunu çalýþtýrýp çýkan id ve pass nolarýný size veriyor.siz prograda bunlarý girdiðiniz anda arkadaþýnýzýn masaüstü sizin bilgisayarda.siz mausunuzla arkadaþýnýzýn bilgisayarýnda herþeyi yapýyorsunuz.
  bu bilgisayardan az anlayan arkadaþlarýnýza yardým etmek için çok güzel bir program.ancak program lisanslý deðil.5 dakikalýk bir baðlantýya izin veriyor.full olarak bulan arkadaþlar paylaþýrsa sevinirim
   

Share This Page