Wheels on Meals (1984) Jackie Chan

Discussion in 'Archive' started by llanes13, Aug 27, 2007.

 1. llanes13

  llanes13 Guest

  [​IMG]
  Code:
                      °
                   °  ± °   °
                 °  ° ° ˛ ± °ayl/cro
                ° ° ° ± ±° ˛ ˛ ± °  °  °
              ° °  ° ˛ ˛± ۱˛° ˛° °  ° ° °
          °  ° °± ± ° ± ۲˛ŰŰŰŰ۲˛Ű± ° ° ° ±  °
           ° ± ±˛° ˛° ±˛˛±Űßß ÜÜÜ ßß۲°± ° °  ° ° °
          ° ± ±˛ ˛Ű˛˛Ű±°˛Ű˛ß ÜŰŰ۲ŰŰŰÜ Ű±˛  ° ° ° ± ± °
         ° ° ˛ ±ŰÜŰßßßŰ۱˛Űß Ű۲±°°°±˛ŰÜ Ű˛ ° ° ± ° ˛°˛   °
          °°ŰÜŰß ÜÜŰÜÜ ßŰŰ Ű۲±±°±°°°˛Ű ßŰ°±°± ˛ °°Ű±˛ °
         ° ±±ŰŰ ÜŰ۲±°˛ŰÜ ßŢ۲˛±˛±°°°±˛ŰŰ Ű±±°˛ Ű °˛Ű˛Ű
         ° °±˛Ű Ü۲±±°°±°˛Ű Ű۲˛±˛±±˛˛ŰŰ ÜŰ۲±˛°Ű˛˛ŰßŰŰ °  °
          °±˛ß ۲˛±°±±°±˛ŰÝÝ Ű۲˛˛˛˛˛ŰŰ Ü Ű˛˛Ű˛ŰŰß Ü Ű°°
         ° °±˛ÝŢ۲˛˛±±±˛˛˛Ű ŰÝ ßŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ ßßßßŰß ÜßŰ Ű±° ° °
         ° °°˛Ű Ű۲˛˛˛˛˛˛ŰÜÜÜÜŰŰŰ۲±°°±°°°ŰÜÜßŰ Üß ŢÝ޲±  °
          °°±ŰÜ ŰŰŰŰŰŰŰŰ۲±°±°°°±°˛˛ŰŰŰ°±ŰÝ ÜŢŰŰÝ  ŢÝŢ۱ ° °
         ° °°±˛Ű ŢŰ۲˛±±˛±±±°°°±°°°ŰŰ۲˛°±ŰŰ  ŰŰŰ  Ű Ű± ° °
         °°±°˛±ŰÝŢ۲˛Ű±Ű±±˛°±°±°°±°°°±°°°±˛Ű ß ŰŰŰ  Ű Ű˛ ±
         °°°°±˛˛Ű Ű۲±˛±˛±±±±±°°±°±°°°°°±±˛ŰÝ ŢŰŰÝ  ŢÝŢ۱±
         °°±°°±˛Ű Ű۲˛±±˛˛±˛±±±±±±°°°±±˛±˛˛ŰÝ ßŢŰßßÜ ŢÝŢ۲˛ °
        °±°±°°˛˛ŰÝŢ۲˛˛˛±±˛±˛±˛±±±±˛±±˛±˛˛˛ŰŰÜÜßß Ü ßßÜŰ Ű˛± °
         ±°±°±±Ű˛ÝŢ۲˛±˛˛˛±˛±˛±˛˛±˛±±˛˛Ű˛Ű˛˛Ű ÜÜŰŰŰŰŰÜ ß Ű˛˛°°
         ±°˛°˛±˛ŰŰ Ű۲˛˛±˛˛˛˛±˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰÝŰ۲˛˛˛ŰŰŰŰÜ۲۰°
        °°±˛±±˛Ű˛ŰÝŰ۲±˛˛˛±˛˛˛˛˛˛˛˛˛ŰŰŰŰßßßß Ü۲˛±°°±°˛˛ŰŰ°˛°±°
         ±±Ű˛˛Ű˛ŰŰÝŢ۲˛˛˛˛˛ŰŰŰŰŰßßßßŰ ÜÜÜŰŰŰŰ۲˛˛˛±±±°°°˛˛±Ű±± °
         °˛ŰŰŰŰßßßßŢŰŰŰŰßßßŰÜÜÜÜßßßŰŰ Ű۲˛Ű˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛±±°Ű±°°
        °±˛Űß ÜÜŰŰŰÜÜ ÜÜŰ ŰŰßß ÜŰÝßß ŰŰŰŰŰßßß ÜÜÜÜÜ ßßŰ۲˛Ű˛±±
         ±Űß Ű۲±°°˛ŰŰ ßßß ÜÜÜŰŰŰŰÝŰŰÜ ßß ÜÜŰŰŰ۲±˛ŰŰŰÜÜ ßŰ۲°
        °˛Ű Ű۲±°±°±±ŰÝßŰŰŰ۲±°°˛Ű ßŰß ÜŰ۲±°°°°°°±°±˛ŰŰÜ Ű۱ °
         ±ÝŢ۲˛±±°±˛˛ŰŰ Ű˛±°°°°±°Ű ˛Ü Ű۲±°°°°±°±°°°°°°˛ŰÜ Ű˛±
        ° °Ű Ű۲˛±±˛±˛ŰÝ Ű°°°°±°°±Ű ۲ Ű۲±°±°±°°±±±°°±°°°˛Ű Ű۲° °
        ° °ŰÜ Ű۲˛˛˛˛ŰŰ ۱°°±°°°˛Ű ˛ Ü۲°°°°°°±ŰŰŰ۲±°°±°±ŰÝŢ۲° °
        ± °Ű Ü ßßŰŰŰßß Ü Ű°±°°°°±ŰŰ ± ۲°±°±°±°Űß ßŰ°±°°°°ŰÝŢŰŰ° ±
        ±°±ŰÝŢŰŰÜÜÜÜÜÜ ß Ű±±°°±°°ŰÝ ±Ţ۲±°±°°°ŰÝܲÝŢ۱±±°°°ŰÝŢ۲°°±
        ±°±ŰÝŢ۱°±±˛˛ŰŰ Ű°°±±°±°ŰÝ°±Ţ۱±°°±°˛Ű ˛ Ü۲˛±±°±±Ű Ţ۲° ˛
        ˛°±ŰÝŢŰ°°°±°°˛Ű Ţ۱±°°°±°ŰÝ°˛ ۲±±±°±°ŰÝ° ßŰŰ۲˛˛˛Űß Ű˛˛± ˛
      ° ˛°˛Ű Ţ۱°°°±°ŰŰ Ţ۱˛±±˛°°ŰÝ°Ű Ű˛±°±±°±˛ŰÜ ° ßßŰŰŰŰ ßŰ۲±°˛ °
      ° ˛°˛ŰÝŢŰ°°±°°±ŰŰ Ţ۱±°±±±°ŰÝ±Ű Ţ۲±°±±±±˛ŰŰÜ °± ßßŰÜ Ű۲°˛ °
        ۱˛ŰÝŢ۱°˛±°°ŰÝ Ţ۱˛±±°±˛ŰÝ°˛° Ű۱±±°±°±±˛ŰŰŰÜÜ ˛ÜÜÜÜŰ۲°Ű
      ° ۱˛Ű Ţ۱°±±±±ŰÝ Ţ۲±±˛±±˛ŰÝ ±° Ű۲±˛±±˛±±˛±±˛ŰŰÜÜ ßŰŰ۲±°Ű °
      ° ۱˛Ű Ţ۲±°°˛°ŰÝ Ţ۱±±±˛±˛Ű ° °° Ű۲˛±±±°±±±˛±±±˛ŰŰÜ ß۲±°Ű °
      ± ۱ŰŰ Ű˛±°±°±±ŰÝ Ű۲±˛±±±˛Ű ŰÜÜ  ßŰŰ۲±±˛±˛±˛±˛±˛˛ŰŰ Ű۲°Ű ±
      ˛ °Ű˛ŰŰ Ű˛±±˛±±˛ŰÝ Ű˛˛±±˛˛±˛Ű Ţ۲ŰŰŰÜÜ ßßŰŰ۱±˛±±±˛˛±˛ŰÝŢ۲±Ű ±
      ˛ °Ű˛ŰŰ Ű±±˛±˛±±ŰÝ Ű˛±˛˛±±˛˛Ű ۲˛˛˛˛ŰŰŰŰÜ Ü ß۲˛±˛±±˛˛˛˛Ű ۲˛Ű ˛
      Ű°±ŰŰŰŰ Ű˛˛±˛˛˛±ŰÝ Ű˛˛±±˛˛˛±Ű ۲±˛±˛˛˛˛Ű ˛˛ ß۲˛±˛˛±˛˛˛ŰÝŰŰ˛Ű Ű
      °Ű±˛ŰŰŰŰ Ű±±˛˛±˛˛ŰÝ Ű˛±˛˛˛±˛˛Ű ßßßßßß Ü ŰŰ ßß Ü۲˛˛±˛˛˛˛˛ŰÝŰŰŰŰ°Ű°
  Ü   ±Ű˛ŰŰŰŰß Ű˛˛±˛˛˛±Ű ۲˛˛±˛˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ ˛ŰŰÜÜŰ۲˛±˛˛˛˛˛˛˛ŰÝŰŰŰ۲۱   Ü
   ߲ÜÜ °˛ŰŰŰŰŰŰ Ű۲±˛˛˛˛˛Ű ۲±˛˛˛±˛˛˛˛˛˛˛˛˛±˛ŰÝޱ˛Ű۱˛˛˛˛˛˛±˛˛˛ŰŰ ŰŰŰŰŰ۲°Üܲß
    ßŰŰŰŰ۲˛Ű˛˛ ۲˛˛˛±˛˛˛Ű ۲˛˛˛˛˛˛˛˛˛±˛˛˛˛˛˛ŰÝ޲±˛˛˛˛˛˛±˛˛˛˛˛ŰŰ Ţ˛Ű˛˛ŰŰŰŰŰß
    ŢŰ۲˛ŰŰŰßß Ű˛±˛˛˛˛˛˛Ű Ţ۲˛˛±˛˛˛±˛˛˛˛˛±˛˛˛ŰŰ ˛˛˛˛˛±˛˛˛˛˛˛˛ŰŰ ßßŰŰ۲˛ŰŰÝ
   Ü Ü۲˛Űß   ۲˛˛˛˛˛±˛Ű Ţ۲˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛Ű ˛˛˛±˛˛˛˛˛±˛ŰŰß    ß۲˛ŰÜ Ü
    ßŰ۲ŰÝ  ÜŰŰŰŰŰŰ۲˛˛Ű ŢŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛±˛˛˛˛˛˛ŰÝ޲˛˛˛˛ŰŰŰŰßß     Ţ۲ŰŰß
    °Ű˛Ű      ßßßßŰ     ßßßßßßßßßŰŰŰÝŢßßßßßß        ۲۰
     ŢŰŰÜ                   ß           ÜŰŰÝ
   Ü ÜŰß                                ßŰÜ Ü
    ˛ŰŰŰ   Movie Name...: Wheels on Meals *UNCUT*           ŰŰ۲
    Ű˛Ý           (Kwai tsan tseh)              ޲Ű
    Ű˛Ý                                 ޲Ű
    Ű˛Ý   Source.......: Retail DVD R2        SUBS: ENG    ޲Ű
    Ű˛Ű   Runtime......: 105 min              [x]    ۲Ű
    Ű߲ŰÜ  Rating.......: 6.8/10                  Ü۲ßŰ
    Ű ŰŰŰ  Genre........: Action / Comedy          SWE  Ű˛Ű Ű
    ŢÝ Ű˛Ý  Subtitles....: Yes, EN+NL            [ ]  Ţ˛Ű ŢÝ
     ŰÜ۲  Language.....: Cantonese                 ˛ŰÜŰ
     Ţ۲˛                           NOR   ˛˛ŰÝ
     Ű۲  Video Codec..: XviD               [ ]   ˛ŰŰ
     Ţ۲  Video Bitrate: 828 kbps                 ˛ŰÝ
      ۲  Framerate....: 25 fps              DNK   ˛Ű
      ۲  Aspect Ratio.: 1.85:1              [ ]   ˛Ű
      ۲ ° Resolution...: 592x320                 ° ˛Ű
      ۲ ±                          FIN  ± ˛Ű
      ۲ ˛ Audio Codec..: MP3 VBR              [ ]  ˛ ˛Ű
      ۲ Ű Audio Bitrate: 94 kbps (mono)             Ű ˛Ű
      ۲޲                          ISL  ˛Ý˛Ű
     ÜŰ˛ß  Size.........: 49x15 MB             [ ]  ߲ŰÜ
    ÜŰß۲  Release Date.: 2007/05/18                ˛ŰßŰÜ
    Ţ˛Ý Ű˛  Theater Date.: 1984/08/17 (Hong Kong)      Other  ˛Ű ޲Ý
    ˛ŰÜ۲  Release Type.: PUBLiC              [x]   ˛ŰÜ۲
  Ü  ˛ŰŰŰÜ                              ÜŰŰ۲  Ü
   ߲ÜÜ ß˛ŰŰŰŰÜÜÜÜÜ                       ÜÜÜÜÜŰŰŰŰ˛ß Üܲß
    ß˛Ű ß۲۲˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛Ű˛Űß Ű˛ß
    ŢŰŰŰŰŰŰŰßßßß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ßßßßŰŰŰŰŰŰŰÝ
   Ü Ü۲ŰŰŰÜ  ˛ŰßŰ ˛Űßß ˛Ű  ˛Űßß ˛ŰßŰ ˛Űßß ˛Űßß ˛Ű ˛Ü Ű ˛Űßß ˛ŰßŰ ÜŰŰ۲ŰÜ Ü
    ߲ŰŰŰÝ ßß ˛ŰßÜ ˛Űß ˛Ű  ˛Űß ˛ŰßŰ ßßßŰ ˛Űß ÜÜ ˛ŰßŰ ˛Űß ˛Ű Ű ßß ŢŰŰ۲ß
    ܲŰŰÜ   ßß ß ßßßß ßßßß ßßßß ßß ß ßßßß ßßßß ßß ßß ß ßß  ßßßß  ÜŰ۲Ü
     ߲ŰŰÜ                             ÜŰ۲ß
      Ű˛Ű            .:.IMDB.:.             ۲Ű
      Ű˛Ű                              ۲Ű
      Ű˛Ű      http://in.forumw.org/title/tt0087578      ۲Ű
      Ű˛Ű                              ۲Ű
      Ű˛Ű            .:.Cast.:.             ۲Ű
      Ű˛Ű                              ۲Ű
      Ű˛Ű      Jackie Chan   .. Thomas           ۲Ű
      Ű˛Ű      Sammo Hung   .. Moby            ۲Ű
      Ű˛Ű      Biao Yuen    .. David           ۲Ű
      Ű˛Ű      Lola Forner   .. Sylvia           ۲Ű
      Ű˛Ű      Benny Urquidez .. Thug            ۲Ű
      Ű˛Ű      Keith Vitali  .. Thug            ۲Ű
      Ű˛Ű      Herb Edelman  .. Matt            ۲Ű
      Ű˛Ű      Susana Sentís  .. Gloria           ۲Ű
      Ű˛Ű      Mercedes Albert                ۲Ű
      Ű˛Ű      Miguel Aniles                 ۲Ű
      Ű˛Ű                              ۲Ű
      Ű˛Ű            .:.Plot.:.             ۲Ű
      Ű˛Ű                              ۲Ű
      Ű˛Ű  Cousins Thomas and David, owners of a mobile      ۲Ű
      Ű˛Ű  restaurant, team up with their friend Moby, a     ۲Ű
      Ű˛Ű  bumbling private detective, to save the beautiful   ۲Ű
      Ű˛Ű  Sylvia, a pickpocket. Action and humor abound in    ۲Ű
      Ű˛Ű  the streets of Barcelona, culminating with a battle  ۲Ű
      Ű˛Ű  in the castle hideout of the evil gang.        ۲Ű
     Ü۲Űß                             ß۲ŰÜ
    ÜŰßŰ˛Ý                              ޲ŰßŰÜ
    Ţ˛Ý Ű˛Ý                              Ţ˛Ű Ţ˛Ý
    ˛ŰÜŰ˛Ý                              ޲ŰÜ۲
  Ü  ˛ŰŰŰÜ                              ÜŰŰ۲  Ü
   ߲ÜÜ ß˛ŰŰŰŰÜÜÜÜÜ                       ÜÜÜÜÜŰŰŰŰ˛ß Üܲß
    ß˛Ű ß۲۲˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛Ű˛Űß Ű˛ß
    ŢŰŰŰŰŰßßßßßß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ßßßßßßŰŰŰŰŰÝ
   Ü Ü۲ŰŰÜ ˛ŰßŰ ˛Ű ˛ŰßŰ ˛ŰßŰ ˛Űßß ˛ŰßŰ ˛Űßß ˛Ü Ű ˛ŰßŰ ß˛Űß ˛Űßß ˛Űßß ÜŰ۲ŰÜ Ü
    ߲ŰŰŰÝÜ ˛ŰßÜ ÜÜ ˛Űßß ˛Űßß ˛Űß ˛ŰßÜ ßßßŰ ˛ŰßŰ ˛Ű Ű ˛Ű ˛Űß ßßßŰ ÜŢŰŰ۲ß
    ܲŰŰÜ ßß ß ßß ßß  ßß  ßßßß ßß ß ßßßß ßß ß ßßßß ßß ßßßß ßßßß ÜŰ۲Ü
     ߲ŰŰÜ                             ÜŰ۲ß
      Ű˛Ű  Apparently, the only public rip of this movie was   ۲Ű
      Ű˛Ű  released back in 2002 by DVD-R, using the R0      ۲Ű
      Ű˛Ű  Universe DVD (confirmed in their nfo -         ۲Ű
      Ű˛Ű  http://tinyurl.com/29ef4g which is the HK version   ۲Ű
      Ű˛Ű  and missing two scenes, info @             ۲Ű
      Ű˛Ű  http://www.asiandvdguide.com/reviews/wheels4.html   ۲Ű
      Ű˛Ű  Here's the uncut international version from the    ۲Ű
      Ű˛Ű  remastered R2UK HKL DVD.                ۲Ű
      Ű˛Ű                              ۲Ű
      Ű˛Ű  Enjoy this classic Hung/Chan/Biao collaboration!    ۲Ű
     Ü۲Űß                             ß۲ŰÜ
    ÜŰßŰ˛Ý                              ޲ŰßŰÜ
    Ţ˛Ý Ű˛Ý                              Ţ˛Ű Ţ˛Ý
    ˛ŰÜŰ˛Ý                              ޲ŰÜ۲
  Ü  ˛ŰŰŰÜ                              ÜŰŰ۲  Ü
   ߲ÜÜ ß˛ŰŰŰŰÜÜÜÜÜ                       ÜÜÜÜÜŰŰŰŰ˛ß Üܲß
    ß˛Ű ß۲۲˛˛˛ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲˛˛˛Ű˛Űß Ű˛ß
    ŢŰŰŰŰŰŰŰßßßß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ß  ßßßßŰŰŰŰŰŰŰÝ
   Ü Ü۲ŰŰŰÜ    ˛Űßß ˛ŰßŰ ˛Űßß ˛Űßß ß˛Űß ˛Ű ˛Ü Ű ˛Űßß ˛Űßß    ÜŰŰ۲ŰÜ Ü
    ߲ŰŰŰÝ ßß   ˛Ű Ű ˛ŰßÜ ˛Űß ˛Űß  ˛Ű ÜÜ ˛ŰßŰ ˛Ű Ű ßßßŰ    ßß ŢŰŰ۲ß
    ܲŰŰÜ     ßßßß ßß ß ßßßß ßßßß ßß ßß ßß ß ßßßß ßßßß     ÜŰ۲Ü
     ߲ŰŰ                              Ű۲ß
      ۲ŰÝ   ..to everyone we know and to those that know us!  Ţ۲Ű
     ܲŰŰ                              Ű۲Ü
    ߲ŰŰß        Contact us @ [email protected]        ßŰ۲ß
    ܲŰŰŰÝ ÜÜ        Ü           Ü        ÜÜ ŢŰŰ۲Ü
   ß ß۲ŰŰŰß     ÜÜÜÜÜÜÜÜܲÜÜ        ÜܲÜÜÜÜÜÜÜÜÜ     ßŰŰ۲Űß ß
    ŢŰŰŰŰŰ ÜÜÜܲ˛ŰŰ۲ŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰÜÜÜ   ÜÜÜŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰŰ۲ŰŰ۲˛ÜÜÜÜ ŰŰŰŰŰÝ
    Ü˛Ű ۲۲˛ŰŰŰŰŰßßŰßß ˛  ˛ŰŰŰßß ÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ßßŰŰ۲  ˛ ßßŰßßŰŰŰŰ۲˛Ű˛Ű ۲Ü
   ܲßß Ü˛ŰŰŰŰßŰß Ű  ˛   ˛Űß ÜÜßß ÜÜÜÜÜÜÜ ßßÜÜ ß۲   ˛  Ű ßŰßŰŰŰŰ˛Ü ß߲Ü
  ß  ˛ŰŰŰß  ˛ Ű  ±   ˛ß Üß ÜÜßß ÜÜÜÜÜ ßßÜÜ ßÜ ß˛   ±  Ű ˛  ßŰŰ۲  ß
    ˛Űß۲  ± ˛  °  ˛ Üß Ü˛ŰŰÜ ˛ŰŰŰŰ۲ ÜŰŰ˛Ü ßÜ ˛  °  ˛ ±  ˛Űß۲
    Ţ˛Ý Ű˛  ° ±     Üß ˛ŰŰŰŰŰÜ ˛ŰŰ۲ ÜŰŰŰŰ۲ ßÜ     ± °  ˛Ű ޲Ý
    ßŰÜ۲    °    Üß ŰßŰŰŰŰŰŰÜ ÝÜŢ ÜŰŰŰŰŰŰßŰ ßÜ    °    ˛ŰÜŰß
     ßŰ˛Ü        Ű Ű ÜÜ ßßŰŰŰÜ ß ÜŰŰŰßß ÜÜ Ű Ű        ܲŰß
      ˛ ޲   °    ˛ ܲ ŰŰ۲ÜÜ ß ÜÜÜ ß ÜܲŰŰŰ ˛Ü ˛    °   ˛Ý ˛
      ± Ű       Ű Ű ˛ŰŰŰŰŰ Ü Ű  ˛ Ü ŰŰŰŰ۲ Ű Ű       Ű ±
      ° ˛       Ű Ű ˛ŰŰŰŰŰ ß ˛  Ű ß ŰŰŰŰ۲ Ű Ű aylien!cro ˛ °
       ±       Ű ß˛ ŰŰ۲ßß Ü ßßß Ü ß߲ŰŰŰ ˛ß Ű       ±
       °       ˛ Ű ßß ÜÜŰŰŰß Ü ßŰŰŰÜÜ ßß Ű ˛       °
               ßÜ ŰÜŰŰŰŰŰŰß ÝßŢ ßŰŰŰŰŰŰÜŰ Üß
               ßÜ ˛ŰŰŰŰŰß ˛ŰŰ۲ ßŰŰŰŰ۲ Üß
                ßÜ ß˛ŰŰß ˛ŰŰŰŰ۲ ßŰŰ˛ß Üß
                 ßÜ ßßÜÜ ßßßßß ÜÜßß Üß
                  ßßÜÜ ßßßßßßß ÜÜßß
                    ßßßßßßßßß
  


  Code:
  http://www.imdb.com/title/tt0087578/

  Wheels.On.Meals.1984.UNCUT.DVDRip.XviD-iLS

  Code:
  http://rapidshare.com/files/33223124/ils-womeals.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/33223343/ils-womeals.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/33223360/ils-womeals.part8.rar
  http://rapidshare.com/files/33223574/ils-womeals.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/33223776/ils-womeals.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/33224077/ils-womeals.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/33224279/ils-womeals.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/33224521/ils-womeals.part5.rar
  
  or
  
  http://www.megaupload.com/?d=FRIQ7YF0
  http://www.megaupload.com/?d=93R3DGK4
  http://www.megaupload.com/?d=S6XIU784
  http://www.megaupload.com/?d=RH7I7J3G
  http://www.megaupload.com/?d=O80KS7CL
  http://www.megaupload.com/?d=6JL4UAE0
  http://www.megaupload.com/?d=IL4VY0X1
  http://www.megaupload.com/?d=NEZS1MXD
  

  OR

  Wheels on Meals DVDRip AC3 6CH English Dub(1984)

  Code:
  CD 1
  http://rapidshare.com/files/61279983/JCWOM.cd1.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/61283625/JCWOM.cd1.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/61287210/JCWOM.cd1.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/61290937/JCWOM.cd1.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/61294768/JCWOM.cd1.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/61298809/JCWOM.cd1.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/61303058/JCWOM.cd1.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/61276767/JCWOM.cd1.part8.rar
  
  CD 2
  http://rapidshare.com/files/61309760/JCWOM.cd2.part1.rar
  http://rapidshare.com/files/61314298/JCWOM.cd2.part2.rar
  http://rapidshare.com/files/61318235/JCWOM.cd2.part3.rar
  http://rapidshare.com/files/61322333/JCWOM.cd2.part4.rar
  http://rapidshare.com/files/61326612/JCWOM.cd2.part5.rar
  http://rapidshare.com/files/61330740/JCWOM.cd2.part6.rar
  http://rapidshare.com/files/61335105/JCWOM.cd2.part7.rar
  http://rapidshare.com/files/61304646/JCWOM.cd2.part8.rar
  
  
  [PWD]4fuchimi2[/PWD]
   
 2. wpksortzfe

  wpksortzfe Guest

  thanks for sharing
   
 3. crashdog

  crashdog New Member

  Joined:
  Jul 26, 2013
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  I downloaded one but not in cantonese.
  I hope this one is.
  Thanks.
   
 4. dajjal

  dajjal Guest

  Thanks for the post!
   
 5. a26uso55d

  a26uso55d New Member

  Joined:
  Aug 2, 2013
  Messages:
  0
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  0
  fanx alot mate
   
 6. dsped24

  dsped24 Guest

  thanks:heyo::heyo:
   

Share This Page