Yusufçuk Gece Gelir - Melissa P.

Discussion in 'Archive' started by llanes13, Jun 14, 2007.

 1. llanes13

  llanes13 Guest

  [​IMG]

  Saplantýlý bir aþk. Þiddetli bir tutku. Çarpýcý bir yetenek. Ve geceleri yusufçuk kýlýðýnda gezen bu gizemli kýz... Yusufçuk Gece Gelir, edebiyat dünyasýnda son on yýlýn en çok yanký uyandýran yazarýnýn sýra dýþý yeni romaný. 2003 yýlýnda Melissa P. , aykýrý, kýþkýrtýcý, sýnýrlarý zorlayan, þiirsel romaný Yatmadan Önce 100 Fýrça Darbesi´´yle tüm dikkatleri üzerine çekmiþtir. Bu kitabý göklere çýkaranlar da olduðu gibi yerin dibine sokanlar da oldu. Ama hiç kimse kayýtsýz kalmadý. Papa´´dan yasal uyarýlar almasý, çýlgýn hayranlarýnýn kitapçýlarýn yaðmalamasý, muhafazakar kurumlarýn tehditkar tavýrlarý, Melissa taraftarý ve Melissa karþýtý köþe yazarlarýnýn polemikleri, kültürel bir sivil savaþ yaratmýþ, Melissa P.´´nin Yatmadan Önce 100 Fýrça Darbesi adlý romanýný en çok satýlanlar listesinden bir numaraya yerleþtirmiþtir. Ýki yýl boyunca bu baþarý, Japonya´´dan Amerika´´ya, Türkiye´´den Almanya´´ya birçok yabancý ülkede de devam etti. Yatmadan Önce 100 Fýrça Darbesi, Türkiye´´de 200.000 adet satýldý, hala satýlýyor. Hakkýnda birçok kiþi yazdý, konuþtu, hala konuþuluyor. 30 dilde, 41 ülkede yayýmlandý. Ýtalya ve Almanya´´dan sonra en çok Türkiye´´de sattý. “Yatmadan Önce 100 Fýrça Darbesi“ yayýnlandýðýnda ülkemize gelen Melissa, “Yusufçuk Gece Gelir“ yayýnlandýktan sonra da gelecek. Yusufçuk Gece Gelir adlý romanýyla yeniden tüm listeleri altüst etmeye hazýr Melissa P., bu kitabýyla kurallarý bir kez daha yýkacak. Eðer onu tanýdýðýnýzý zannediyorsanýz bir kez daha düþünün!

  http://rapidshare.com/files/1845524/Yusufcuk_Gece_Gelir.rar
   

Share This Page